074-737-9211

074-737-9211

תקנון אתר נטו

תקנון אתר נטו, תקנון אתר נטו, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית

תקנון אתר נטו ותנאי השימוש במערכת NETO

בדף זה יופיע תקנון אתר נטו ויפורטו תנאי השימוש עבור:
מעסיקים, עובדים ופרילנסרים באתר NETO
תקנון אתר נטו מטרתו להסדיר את תנאי ההתקשרות,
בין משתמשי NETO לבין החברה.

הגדרות – תקנון אתר נטו

 1. "נטו" ו/או NETO ו/או "המעסיק" ו/או "החברה" – ברקת אי טי בע"מ.
 2. "משתמש במערכת" – כל אדם המביא במישרין או בעקיפין,
  להפעלת אתר 'נטו' או ישומון 'נטו',
  לרבות אלה המזינים מידע באמצעות אתר 'נטו' או ישומון 'נטו', או המבקשים לאתר מידע באמצעות אתר 'נטו' או ישומון 'נטו',
  בין אם הפעולה מבוצעת באמצעות אתר 'נטו' או ישומון 'נטו',
  ובין אם הפעולה מבוצעת באמצעים אחרים דוגמת גלישה לאתר האינטרנט,
  שמטרתם גישה למאגר הנתונים של אתר 'נטו' או ישומון 'נטו'.
 3. "שירותים" –זכות השימוש במידע ובכלים שמספקים,
  האתר או יישומן 'נטו' לצורך ניהול, חיפוש ואיתור –
  עבודות זמניות לתאריך ספציפי לפי קריטריונים אשר נקבעו מראש,
  וכן לצורך מציאת עבודה זמנית המתאימה לפרופיל העובד.
 4. "עובדים" – משתמש במערכת בשירותים לצורך איתור משרה זמנית וקצובה בזמן מתאימה עבורו, אשר הזין את פרטיו ביישומון;
  אישר את התנאים ואת מדיניות הפרטיות להלן וכן אישר את תנאי העסקתו באמצעות "הודעה לעובד"
  בהתאם להוראות תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב- 2002, אשר יועברו לו על ידי החברה.
  השימוש במילה "פרילנסר" / "פרילנסרים" מטרתה שיווקית בלבד,
  למעשה כל המועסקים דרך NETO נחשבים כעובדי קבלן כ"א ואילו עבור הלקוח (מזמין השירות) הם נחשבים כעובדי קבלן.
  מזמין השירות מקבל חשבונית מ-NETO והעובד מקבל תלוש מ-NETO. 
 5. "יישומון"- הינו תוכנת מחשב אפליקטיבית שנוצרה על ידי החברה
  (הרשום במאגר היישומים העולמי של חברת אפל (App store)
  ובמאגר היישומים של חברת גוגל (Google play) בשם NETO, הקיים גם בגרסה המקוונת באתר https://www.neto.work,
  ובאתר https://neto.live ובכל שלוחותיהם
  ומטרתו לקשר בין משתמש במערכתים המבקשים לאתר משרה או עובד (בהתאם לאופי המשתמש במערכת),
  לפי מידע אישי שמסופק על ידי המשתמש במערכת.
 6. העסקת עובדים והשמת עובדים במערכת NETO

 7. "העסקה" – העסקת עובד באמצעות מערכת 'נטו'. תהליך זה כולל איתור עובדים,
  הכוונה, טיפול בירוקרטי, ניהול דיווחי שעות, תשלומי שכר וניהול יחסי עובד מעביד.
  'נטו' הינה הגורם המעסיק.
  ואילו ה"משתמש במערכת" הינו או עובד, או מקבל שירות כח אדם מ'נטו' על ידי עובדי 'נטו'.
 8. "השמה" – תהליך איתור עובדים, הכוונה, וליווי עד הצלחת קליטת העובד.

כללי – לגבי תקנון האתר

 1. כל האמור בלשון זכר ביישומון, לרבות בתקנון אתר נטו זה, מנוסח מטעמי נוחות בלבד,
  וכל האמור באלה מופנים לנשים וגברים כאחד.
 2. השימוש ביישומון, לרבות מסירת מידע וחיפוש מידע,
  משמעו הסכמת המשתמש במערכת לכל התנאים להלן, ללא כל סייג,
  אשר יהוו חוזה התקשרות בין החברה ובין המשתמש במערכת לכל דבר ועניין.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף לתנאים  אלה,
  בכל עת ומעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,
  וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מראש.
  התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים ביישומון בעת שימושו האחרון של המשתמש במערכת ביישומון.
  השימוש ו/או העיון ו/או הביקור ו/או הצפייה ו/או הכניסה ו/או ההתחברות ליישומון, למידע בו ולתכניו,
  לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים ו/או מדיניות פרטיות עדכנית מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש האמורים.

תנאי שימוש באתר נטו

 1. הרשאים להשתמש ביישומון הם אלה: אזרחי מדינת ישראל, תושבי מדינת ישראל,
  אשר מלאו להם 16 שנים לפחות ואשר אין מניעה על פי דין שישתמשו ביישומון.
 2. לא רשאים לעשות שימוש ביישומון, ובמידע המאוחסן בו:
  משתמשים עסקיים אשר חלק מעיסוקם הוא איתור עבודות זמניות עבור אחרים,
  וכן מתן שירותי כוח אדם ו/או שירותי תיווך מסוג כלשהו בין עובד או מועמד לעבודה ובין ומעביד.
 3. מובהר כי השימוש, העיון, הכניסה וההתחברות ליישומון מותרת רק למשתמש במערכת אשר נרשם ליישומון,
  ואישר את תנאי השימוש והתחבר ליישומון באמצעות פרטי הזיהוי אשר מסר.
  הרישיון והשימוש ביישומון הינו אישי בלבד, מוגבל בהיקף ובזמן, בלתי עביר ואינו בלעדי. כמו כן,
  השימוש ביישומון ניתן לשימוש על ידי משתמש במערכת אחד ממכשיר אחד בלבד בו זמנית.
 4. המשתמשים במערכת אינם מחויבים למסור מידע כלשהו לישומון, לחברה או למי מבעליה.
  ואולם, קבלת השירותים מותנית וכפופה להשלמתו של הליך הרשמה,
  אשר במסגרתו יידרש המשתמש במערכת למסור פרטים מזהים אודותיו,
  וזאת כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (להלן:"הפרטים האישיים").
  הפרטים האישיים ישמרו במאגרי המידע של החברה מסירת פרטים שגויים, התחזות
  או החסרת פרטים נדרשים תהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש.
 5. הנך מתחייב כי עם רישומך ליישומון ולשירותיו וכן בשימושך בתכנים בה –
  לא תתחזה לכל אדם ו/או גוף ו/או יישות משפטית אחרת.

 6. הנך מתחייב שלא לנצל את אתר 'נטו' או ישומון 'נטו' לצורך שליחת הודעות דואר פרסומי ו/או שיווקי ו/או מסחרי לכל צד שלישי.
  היה ויעשה שימוש שכזה, הינך אחראי לשלם כל סכום ריאלי שהחברה תבקש, עם בקשתה הראשונה. 
 7. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, פגם, ליקוי ו/או תקלה מכל סוג שהוא,
  העלולים להיגרם כתוצאה מהורדת אתר 'נטו' או ישומון 'נטו' ו/או השימוש בו,
  בין אם באמצעות הורדת אתר 'נטו' או ישומון 'נטו' למכשיר הנייד
  ובין אם באמצעות גלישה באתר אתר 'נטו' או ישומון 'נטו', כמפורט לעיל.
 8. החברה תהא רשאית להסיר מאתר 'נטו' או ישומון 'נטו' כל מידע שהוא,
  לרבות משתמש במערכת, הודעות, עובדים וכיוצ"ב, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי,
  וללא מתן כל הודעה מראש.
 9. השימוש ביישומון למטרות מסחריות כלשהן,
  למעט אלה המפורטות באופן מפורש בתקנון אתר נטו,
  שלא באישור מראש ובכתב של החברה, אסורות בהחלט.
  שימוש למטרות מסחריות לעניין סעיף זה יכלול, בין היתר,
  שימוש בשירותי אתר 'נטו' או ישומון 'נטו' לצורך העברת מידע לגורם שלישי,
  בין אם המשתמש במערכת ו/או עובד יקבל תמורה כלשהי בשל כך ובין אם לאו.
 10. התחייבות NETO

 11. אתר 'נטו' או ישומון 'נטו' הינו פרי פיתוחה של החברה ומובא לשימוש כמו שהוא.
  החברה לא תהא מחוייבת להתאמתו לצרכי המשתמש במערכת,
  למערכות הפעלה מסוג כלשהו, או לבצע בו שינוי כלשהו.
  יחד עם זאת, החברה תהא רשאית לבצע שינויים ביישומון לפי שיקול דעתה הבלעדי,
  כפי שתמצא לנכון מעת לעת, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת כלשהי.
  המשתמש במערכת מוותר בזאת על כל טענה שתעלה במישרין או בעקיפין כנגד אתר 'נטו'
  או ישומון 'נטו', החברה ו/או מי ממפעיליו, בעליו או מי ממנהליו, בכל הקשור
  לאופן פעולת אתר 'נטו' או ישומון 'נטו', לרבות אי פעולתו.
 12. מבלי לגרוע מהאמור בכל דין, תהא רשאית החברה למנוע את השימוש מאדם המפר
  תנאי כלשהו מהוראות תנאים אלה, למשך זמן מוגדר, לפרקים או לצמיתות,
  לרבות במצבים אלה:

שלילת השימוש באתר ובמערכת נטו

 1. אם לדעת החברה המשתמש במערכת ביצע מעשה הפוגע או העשוי לפגוע,
  בפעילותו התקינה של אתר 'נטו' או ישומון 'נטו',
  באופן חשיפת מאגר הנתונים שלו ו/או במשתמש מערכת כלשהם,
  הקשורים עם פעילות אתר 'נטו' או ישומון 'נטו',
  או שעשוי לחשוף מידע, לרבות פרטים אישיים,
  אשר אין בכוונת החברה או מי ממשתמש המערכת למסור למבצע הפעולה האמורה.
 2. אם לדעת החברה המשתמש במערכת ביצע עבירת מחשבים כאמור בחוק המחשבים, התשנ"ה- 1995.
 3. כאשר לדעת החברה המשתמש במערכת מסר בעת רישומו פרטים כוזבים במתכוון.
 4. בכל מקרה שבו לדעת החברה המשתמש במערכת פועל בחוסר תום לב בקשר לשימוש ביישומון.
  יודגש אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכות החברה למצות את זכויותיה כנגד המפר תנאים אלה.

עלויות השירות והשימוש באתר NETO

 1. השירות המוצע ביישומון לעובדים (כהגדרתם לעיל), ולאלה בלבד, יינתן ללא תשלום.
 2. השירותים המוצעים ביישומון למעסיקים הם:
  1. איתור, גיוס והשמה לעובדים חדשים – בחינם,
   כלומר לא יידרש תשלום גם לא לאחר הצלחה ואיתור עובד מתאים למשרה וזאת החל מתאריך 01.01.21.
  2. שירותי כח אדם לעובדים חדשים או קיימים, התשלום הינו פרמיה על עלות העובד שיבחר המעסיק לקבל ממנו שירות דרכינו,
   החל מתאריך 1.11.19 העמלה הינה 8% על עלות העסקה.
  3. עלויות העסקה של פרילנסרים מחושב מתוך עלות העיסקה הכללית ומוצג לפרילנסר ולמעסיק כל התחשיב לפני אישור.
   החל מתאריך 1.11.19 העמלה עבור הפקת חיוב לפרילנסרים הינה 5% בלבד.
 3. עדכון תעריפים ואמצעי תשלום:

 4. החברה תהא רשאית לשנות את התעריפים האמורים בכל עת,
  ואלה יחולו גם בקשר למעסיקים קיימים הצורכים באותה העת את השירותים,
  ובלבד ששינוי בתעריפים בקשר למשתמשי מערכת קיימים,
  יעשה בהודעה של שבעה (7) ימים מראש למשתמש במערכת.
  עידכוני שכר הנובעים מעליית שכר כוללת כגון שכר מינימום,
  ו/או תוספת סוציאלית ו/או כל עלות נוספת שתחול על כלל המעסיקים במשק או בענף,
  תגרום לעדכון מחיר השירות ללא הודעה נוספת מלבד הודעת הרשויות,
  זאת גם במקרה שחלו רטרואקטיבית.
 5. תשלום עבור השירותים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי, הפועלות בישראל כדין,
  כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986, ובאמצעות כרטיסים אלה בלבד.
  גביה באמצעות חשבונית בסוף חודש תתאפשר רק לגופים שיתחייבו להסדיר
  ו/או יסדירו מראש את האשראי מול חברת ברקת אי טי בע"מ.

ביטול, הפסקה או הקפאת השירות:

 1. משתמש במערכת רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על הפסקת השירותים באמצעות אתר 'נטו' או ישומון 'נטו'.
  על המעסיק יהיה להודיע לעובד על הפסקת הפעילות ובמידה ותחול עליו חובת הודעה מוקדמת (על פי חוק. 1 יום עבור חודש עבודה)
  המעסיק רשאי לבחור אם לשלם עבור ימים אלו או להמשיך את העסקת העובד בימים אלו.
 2. החברה תחייב כחוק את המעסיק בגין שעות עבודה בפועל או שעות ימי הודעה מוקדמת, שלא התאפשר לעבוד בהם עקב החלטת המעסיק.
  על פי רוב ימי הודעה מוקדמת הינם יום אחד מראש לכל חודש עבודה שעבד אצלך העובד.
  היה ולא עבר חודש אינך מחוייב להודיע מראש.
  בכל מקרה, הפסקת עבודה של עובד תתאפשר רק לאחר שימוע כדין ומתן הודעה מוקדמת כחוק.
 3. החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש במערכת ביישומון
  ובאיזה מהשירותים המוצעים בו בשל הפרה של תנאי התקנון של אתר נטו
  ו/או לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה,
  והכל ללא כל צורך להביא נימוק או הסבר ובלבד שלא קיימת חובת שימוע ופיטורין.

הוראות נוספות לעניין שירות למעסיקים

בנוסף לאמור בתנאי השימוש, ומבלי לגרוע מהם,
יחולו לגבי מעסיקים העושים שימוש ביישומון גם תנאי השימוש הבאים:

 1. פרסום באמצעות אתר 'נטו' או ישומון 'נטו' יעשה עבור משרה נדרשת ואמיתית.
  פרסום משרות שווא, גניבת דעת והטעיית ציבור העובדים אסורה.
 2. כל פרסום, שיווק וקידום מכירות באמצעות אתר 'נטו' או ישומון 'נטו' אסורים בהחלט.
 3. מעסיק מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם החלים עליו,
  באופן שלא יפחתו בכל מקרה מקיום כל חובותיו בהקשר זה על פי הדינים החלים במדינת ישראל.
 4. המעסיק מתחייב שלא לשמור באמצעי אלקטרוני או פיזי קורות חיים או פרטי התקשרות כלשהם עם מועמדים לעבודה,
  אשר נחשפו בפניו באמצעות אתר 'נטו' או ישומון 'נטו'.
  סעיף זה יחול גם לגבי מועמדים לעבודה שהועסקו על ידי המעסיק אגב חשיפת הפרטים.
 5. כל המחירים המצוינים ביישומון, הקשורים לשירותים שניתנים עבור מעסיקים,
  אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין במפורש אחרת.
תקנון אתר נטו, תקנון אתר נטו, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
תקנון ותנאי השימוש באתר NETO-פתרון עבור מעסיקים עובדים ופרילנסרים נטו עבודה

אחריות החברה

 1. מובהר בזאת כי המידע המועלה ליישומון מבוסס על מידע שנמסר על ידי המשתמש במערכת.
  משכך, החברה לא תהא אחראית לטיב המידע, מהימנותו ו/או נכונותו.
 2. השימוש בישומון, ובכל המידע האגור במערכות המידע שלו,
  נעשה לפי בחירותו של המשתמש במערכת,
  וזאת רק לאחר שהבין את כל ההשלכות והסיכונים הקשורים בכך.
 3. המשתמש במערכת מוותר בזאת על כל תביעה או תלונה שתבוא בקשר לנזק או הפסד שנבעו משימוש,
  בין אם ניתן היה לצפות את הנזק האמור ובין אם לאו,
  ובין אם בקשר לפרסום מידע שהועלה על ידי המשתמש במערכת, ובין אם זה הועלה ליישומון על ידי משתמש במערכת אחר,
  והכל הן בקשר לפעילות אתר 'נטו' או ישומון 'נטו' או אי פעילותו,
  הן בקשר לפרסום מידע, הן בקשר למהימנותו והן בקשר לכל טענה אחרת,
  הקשורה בפעולת אתר 'נטו' או ישומון 'נטו'.
 4. אחריות לתוכן:

 5. החברה לא תשא באחריות או בחבות לכל תוכן המועלה על ידי משתמש במערכת,
  או אשר בא לידי ביטוי על ידם באמצעות אתר 'נטו' או ישומון 'נטו',
  לרבות או התנהגות וביטוי דברים מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעניים או לא חוקיים,
  ו/או לכל הפרת זכויות מצד גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.
  בנוסף, החברה לא תהא אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות צד שלישי כלשהו למי ממשתמש המערכת אתר 'נטו' או ישומון 'נטו',
  בין אם הדבר נעשה בידיעת החברה ובין אם לאו,
  והמשתמש במערכת ביישומון מוותר על כל טענה כאמור.
 6. החברה לא תשא באחריות כלשהי למעשי מי מהמשתמש הישומון,
  בין אם יכולה הייתה למנוע את הנזק הרלוונטי ובין אם לאו
  ובין אם יכלה לצפות את הנזק ובין אם לאו.
 7. בעשיית שימוש ביישומון, כמו בקשר ליתר סעיפי תקנות זה, מביע המשתמש במערכת הסכמה לתוכן סעיף זה,
  בכל האמור בו, וללא כל סייג.

איסוף ושימוש במידע על ידי החברה

 1. הפרטים הנמסרים על ידי המשתמש במערכת יישמרו על ידי החברה במאגרי המידע שברשותה או בשימושה ובכפוף לאמור במדיניות הפרטיות.
 2. החברה תעשה במידע שימוש כפי שתמצא לנכון, ואף תעבירו לגורמים שלישיים ללא צורך בקבלת אישור ו/או רשות המשתמש במערכת,
  והכל בתנאי ששימוש כאמור יעשה על ידי החברה בכפוף להוראות כל דין.
 3. תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע, בין היתר, לשם שיפור השירותים המוצעים על ידה
  או על מנת ליצור קשר עם המשתמש במערכת ולעדכן אותו בדבר שירותים נוספים המוצעים על ידה או על ידי אחרים.

אבטחת מידע

 1. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לאבטח את אתר 'נטו' או ישומון 'נטו' ואת המידע,
  אשר נמסר על ידי המשתמש הישומון במסגרת השימוש וזו אחראית לאבטחת המידע שבמאגר.
  עם זאת, מובא לידיעת המשתמש במערכת כי לא קיימת בנמצא טכנולוגיה המאפשרת הגנה מוחלטת מחשיפת מידע הנמסר על ידי המשתמש במערכת,
  וזאת לאור העובדה כי אתר 'נטו' או ישומון 'נטו' מקושר לרשת האינטרנט,
  וחשוף מפני פגיעות זדוניות של גורמים שונים.
 2. משתמש במערכת המוסר פרטי מידע ליישומון, לרבות זה המוסר פרטים אישיים,
  חובה עליו להביא עובדה זו בחשבון טרם מסירת הפרטים על ידו,
  וכן עליו לקחת על עצמו אחריות מלאה לחשיפת פרטי המידע בפני גורמים שלישיים כלשהם.
 3. היה ולמרות אמצעי האבטחה תתבצע חדירה בלתי חוקית ליישומון ו/ או למידע,
  לרבות זליגת מידע על ידי גורם שאינו מוסמך לכך, יהיה מקורו אשר יהיה,
  החברה לא תשא באחריות בשל כך,
  לרבות במקרים בהם פרטים שנמסרו על ידי המשתמש במערכת,
  הועברו לשימוש על ידי מי שהשיג את המידע שלא כדין,
  ואילו המשתמש במערכת מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך כנגד החברה ומי מטעמה.

קניין רוחני וזכויות השימוש באתר באפליקציה ובמערכת נטו

 1. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות ביישומון, לרבות כל המידע הכלול בו,
  וכן התכנים, לרבות מלל, איורים, גרפיקה, צליל, יישומי תוכנה, גרפים, תמונות ואופן הצגתו הינם רכושה של החברה,
  או של אחרים אשר התירו לחברה לעשות בהם שימוש,
  ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא קבלת אישור בכתב ומראש מאת החברה.
 2. אלא אם נאמר אחרת בהסכם מפורש, השימוש ביישומון יכול שיעשה על ידי המשתמש במערכת לשימושו האישי בלבד.
  "שימוש אישי" לעניין סעיף זה משמעו שימוש שיעשה לצרכי המשתמש במערכת בלבד,
  בין אם המשתמש במערכת הינו יחיד ובין אם תאגיד.
 3. המשתמש במערכת אינו רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל,
  לפרסם ולאחסן תוכנו של המידע האגור במחשבי החברה או הקשור ביישומון,
  ו/או כל חלק ממנו וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן זמני או קבוע,
  וזאת ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה.
 4. שימוש במידע:

 5. המשתמש במערכת, ככל שהינו תאגיד, מאשר בזאת לחברה לעשות שימוש בשמו הרשמי, שמו המסחרי ובסמליו,
  וזאת במסגרת פרסומי החברה בקשר לזהות המשתמש ביישומון,
  בין אם השימוש יעשה לשם יחסי ציבור וקידום מכירות, ובין אם יעשה למטרות מסחריות אחרות שתכליתן פרסום והפצת אתר 'נטו' או ישומון 'נטו'.
 6. כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר המידע של החברה.
  אדם שעיין במידע הנוגע אליו ומצא כי אינו נכון, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
  פניה כאמור בבקשה לעיין במידע האגור במערכת המידע של אתר 'נטו' או ישומון 'נטו' יש להפנות לכתובת דוא"ל [email protected].
 7. הנך מתחייב כי לא תפרסם ולא תעלה ליישומון בכל דרך שהיא:
  תכנים או חומרים שיש בהם משום פגיעה בזכויות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או מהווים פגיעה בשמו הטוב
  ו/או מעוולים בלשון הרע ו/או פוגעים בפרטיותו של כל אדם ו/או כל גוף,
  וכן תכנים המסיתים לאלימות ו/או תכנים בעלי אופי מיני ו/או אופי הפוגע ברגשות הציבור בצורה כלשהי.

שימוש אסור ו/או לא חוקי 

 1. חל איסור להשתמש ביישומון ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אילו.
  המשתמש במערכת אינו רשאי להשתמש ביישומון ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר
  ו/או לפגוע ביישומון, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ביישומון.
  המשתמש במערכת אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה:
  ליישומון, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות בכל אמצעי
  ו/או שיטה אחרים לרבות לבצע ניסוי חוזר ונשנה של סיסמאות, בין באמצעי ישיר ובין באמצעי ממוכן (Password Mining).
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש במערכת מסכים לא לאסוף, לשמור, להעתיק או להעביר לגורם שלישי כלשהו:
  רשימות של משתמשי מערכת ומנויים, או מידע אחר לגבי משתמשי מערכת (לרבות סיסמאות),
  וכן לא להשתמש במידע מסוג זה לאחר, בין אם המידע הושג על ידו באמצעי כשר ובין אם לאו.
 3. המשתמש במערכת אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשות המשתמש במערכת באופן מכוון על ידי החברה,
  ואינו רשאי לשלוח או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל סוג שהוא ליישומון או למי ממשתמש במערכתיו.

סמכות שיפוט

 1. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקנון אתר נטו ולתנאי שימוש אלה.

שונות

 1. האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע; האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע.
  הכלל נכון בכל התכנים בתקנון אתר נטו, באתרי נטו ובאפליקציה וכמובן בכל המשרות והתכנים המתפרסמים דרכו.
 2. תנאי שימוש אילו יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל.
  מוסכם כי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו מוקנית הסמכות הייחודית לדון בכל עניין ומחלוקת הנוגעים להסכם זה ולשימוש ביישומון.
 3. האתר שומר לו את הזכות לשלוח הודעות מייל ו/או SMS ו/או כל אמצעי כלשהו לדיווח מסרים:
  על משרות שמתפרסמות באתר ועומדות בקריטריוניים של המשתמש.
  מדיניות החברה ותקנון אתר נטו קובע כי לא יפורסמו או ישלחו הודעות פירסום או קידום מכירות ללא התרעה או בקשה מפורשת.
  בכל מקרה לביטול קבלת המיילים החזירו תשובה הסר למייל השולח

דמי איתור / השמת עובד באמצעות אתר נטו 

 1. דמי איתור עובד (להלן 'השמה' ללא העסקה) החל מתאריך 01.01.2021 עומד על 0 ש"ח (חינם).
  מעסיק שיקלוט עובד שמערכת נטו סימנה אותו כעובד פוטנציאלי למשרה,
  ויעסיק אותו באופן ישיר, לא חייב לשלם דמי איתור והשמה.

דמי העסקת עובד במיקור חוץ – אאוטסורסינג באמצעות מערכת נטו

 1. רק מי שמבקש להעסיק את העובד במיקור חוץ – דרך "נטו" ישלם את עלויות העובד כחוק + עמלת 'נטו'
  עלויות העובד מורכבות משכר ברוטו+סוציאליות+מיסים ורשויות+פנסיה ופיצויים ובנוסף NETO תיגבה עמלת העסקה בגובה 5%-8%
  גובה העמלה תלוי במשך ובגובה העיסקה ויוצג למעסיק במערכת לפי העניין.

עד כאן תקנון אתר נטו,
נטו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן
את תקנון אתר נטו ואת תנאי השימוש באתר NETO ואת מדיניות הפרטיות ואת הצהרת הנגישות באתר מעת לעת.

לתמיכה, שאלות ושירות לקוחות 089761874

תפריט נגישות

               
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button