074-737-9211

074-737-9211

תקנות פיצויי פיטורים תשכ״ד– 1964

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ״ד–1964

תקנות פיצויי פיטורים באות לחדד ולחזק את חוק פיצויי פיטורים שיצא שנה לפני בשנת תשכ"ג 1963
בתקנות יפורט באילו מקרים התפטרות נחשבת כדין פיטורים,
ומה גובה הפיצויים וכיצד מחשבים.
הבאנו את לשון החוק והתקנות

תקנות בדבר חישוב פיצויי פיטורים, התפטרות מטעמי בריאות והעתקת מקום מגורים


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6813ו־33 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג–1963, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


(א) הרכיבים שיובאו בחשבון שכר־עבודה לענין תקנות אלה הם:
(1) שכר יסוד;
(2) תוספת ותק;
(3) תוספת יוקר המחיה;
(4) תוספת־משפחה;
(ב) נכללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית, יראו תוספות אלה כחלק משכר היסוד.
(ג) לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בתקנת־משנה (א) או לפי חלק מהם,
יובא בחשבון שכרו שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.

כיצד מחשבים את גובה הפיצויים?

לענין חישוב פיצויי־הפיטורים המגיעים לעובד על פי תקנות אלה ממעביד פלוני,
יובא בחשבון שכר־העבודה שהשתלם לעובד על ידי אותו מעביד בעד משרה אחת בלבד כמקובל באותה עבודה.
השכר שישמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים יחושב על פי ההוראות שבהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד,
ובאין הסכם כזה על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים באותו ענף,
ובלבד שבעד התקופה שלאחר ט״ז בטבת תשכ״ד (1 בינואר 1964) יהיה החישוב האמור
לפי שכרו של העובד ערב פיטוריו (להלן – שכר אחרון), ובעד יתרת התקופה – לפי 80 אחוז לפחות מהשכר האחרון.
אישור של הממונה הראשי על יחסי־עבודה כי הסכם קיבוצי פלוני חל על מעביד ועובד,
או על המספר הגדול ביותר של עובדים בענף, יהיה ראיה מכרעת לענין תקנה 2.
השכר שישמש בסיס לחישוב פיצויי־פיטורים בענף עבודה שאין בו הסכם קיבוצי יהיה:
(1) בעד התקופה שלאחר ט״ז בטבת תשכ״ד (1 בינואר 1964) – שכרו האחרון של העובד;
(2) בעד יתרת התקופה – שכר העבודה הממוצע של העובד, בלי תוספת יוקר המחיה,
כשהוא מחושב לכל התקופה שבעדה מגיעים הפיצויים,
בצירוף תוספת יוקר המחיה על השכר הממוצע האמור
בשיעור לפיו חושבה תוספת יוקר המחיה בשכרו האחרון,
אך בשום מקרה לא פחות מ־80 אחוז מהשכר האחרון.

כיצד מחשבים את גובה הפיצויים כשהשכר לא יציב?

(א) על אף האמור בתקנות 2 ו־4, היתה הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק,
במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד
או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום,
יכלול השכר האחרון את תוספת היוקר שהיתה חלה לגבי העובד ביום מילוי התנאי האמור
או ביום תום התקופה האמורה, לפי הענין, אילו המשיך לעבוד.
(ב) נדחה מועד תשלום פיצויי הפיטורים מכוח הוראה של חיקוק, למועד שלאחר הפסקת יחסי עובד ומעביד,
יכלול השכר האחרון את תוספת היוקר שהיתה חלה לגבי העובד,
במועד תשלום פיצויי הפיטורים שנקבע באותו חיקוק, אילו המשיך לעבוד.
לענין חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהיה בחופשה ללא תשלום יהיה השכר האחרון –
(1) בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין – השכר שהיה משתלם לו ערב פיטוריו אילו עבד אצל אותו מעביד;
(2) בכל מקרה אחר – השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום
בצירוף תוספת יוקר המחיה של השכר האמור בשיעור
שהיה מתווסף לשכרו האמור אילו עבד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו.
חל בשכרו של העובד שינוי זמני, יחושב השכר האחרון לפי שכר העובד כאילו לא חל שינוי כאמור.
עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה,
יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו
ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.
חלה הפחתה בשכרו של עובד, אשר כתוצאה ממנו קטן שכרו האחרון,
יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה.
היה שכר עבודתו של עובד, כולו או מקצתו, משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת או בחלק מהפדיון
או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת,
יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר כאמור את השכר הממוצע של שנים־עשר החדשים שקדמו לפיטורים.
לענין קביעת סכום הפיצויים לא יבואו במנין:
(1) שירות צבאי, או שירות צבאי מלא על פי התחייבות לשירות קבע, כאמור בסעיף 2(1) לחוק;
(2) תקופה של שירות חלקי כאמור בסעיף 2(1) לחוק העודפת על 120 יום;
(3) תקופה של חופשה או פגרה שלא בשכר כאמור בסעיף 2(5) לחוק העודפת של 14 יום לשנת עבודה,
למעט תקופה כאמור שבעדה זכאית העובדת לדמי לידה
בהתאם לתוספת השביעית לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד–1953;
(4) הפסקה מחמת תאונה או מחלה, למעט תקופת הפסקה,
כאמור שעבורה זכאי העובד לתשלום מכוח היותו עובד,
על פי חוק, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או נוהג ושלא תעלה על 30 יום לשנת עבודה, עם זכות צבירה;
(5) הפסקה כאמור בסעיף 2(9) לחוק העודפת על 7 ימים לשנת עבודה.
בן משפחה לענין סעיף 6 לחוק הוא אחד מאלה:
(1) בן זוגו של העובד, לרבות הידועה בציבור כבן זוגו;
(2) ילדו של העובד, לרבות ילד מאומץ או חורג;
(3) הורה של העובד;
(4) נכדו של העובד, סבו או הורה של בן־זוגו הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.
תקנות פיצויי פיטורים, תקנות פיצויי פיטורים תשכ״ד– 1964, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
תקנות פיצויי פיטורים I בהמשך לחוק פיצויי פיטורים, מתי פיטורים יחשבו כדין התפטרות

מתי התפטרות נחשבת כדין פיטורים ?

(א) רואים התפטרותו של עובד כפיטורים לפי פיסקה (1) לסעיף 8 לחוק
אם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק״מ לפחות,
ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו לפי המרחק שבין ישובים
כמובא בפרסומי מרחקי הדרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה.
(ב) רואים התפטרותו של עובד כפיטורים לפי פיסקה (2) לסעיף 8 לחוק
אם העובד גר לפחות 6 חדשים בישוב חקלאי או בישוב באיזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו.

בתקנת משנה זו –

ישוב חקלאי“ – קיבוץ, מושב, או ישוב שמרבית תושביו הם חקלאים;
ישוב באזור פיתוח“ – אחד הישובים: אופקים, אילת, בית־שאן, בית שמש, דימונה, חצור, ירוחם,
כרמיאל, מגדל העמק, מדרשת שדה־בוקר, מצפה רמון, מעלות־תרשיחה, נתיבות, נצרת־עילית,
ערד, צפת, קרית־גת, קרית־מלאכי, קרית־שמונה, שדרות, שלומי, יקנעם־עילית, עכו, טבריה,
עפולה, גילון, עצמון, יודפת, יעד, קורנית, שכניה, מורשת, מנוף, מרכז ספיר, יבניאל, כפר ורדים,
הילה, מתת, אדר, עמקה, תרשים, כמון, מכמנים, ורד הגליל, ארשת, עדי, הררית, פרחי אביב,
צורית, טל אל, כליל, קציר, מנחמיה, מטולה, מגדל, רמת ישי, ראש פינה, כנרת (המושבה),
כפר תבור, יסוד המעלה, מסד, מצפה נטופה, חיספין, אשחר, הר חלוץ, יובלים, מעלה צביה,
רקפת, חורפיש, מצפה הושעיה, גבעת אלה, גבעת אבני, אלון הגליל, אבטליון, שרשים.
(ג) רואים התפטרותו של עובד לפי פיסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים אם העתיק מקום מגוריו
עקב העברה בתפקיד של בן־זוגו המשרת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות־קבע,
והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק״מ לפחות
ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם;
המרחקים לעניין תקנת משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה (א).
(ד) רואים התפטרות של עובד כפיטורים לענין פיסקה (3) לסעיף 8 לחוק, אם העובד העתיק את מקום מגוריו
למקום התנחלות או היאחזות שאישרו לענין זה שר הבטחון ושר החקלאות וגר באותו מקום לפחות ששה חדשים רצופים.

אם בני הזוג נאלצים לעבור דירה, האם ההתפטרות יחשבו כפיטורים?

(ה) רואים התפטרותו של עובד לפי פיסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים אם העתיק מקום מגוריו
עקב העברה בתפקיד של בן זוגו המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר,
והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק״מ
ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם;
המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה (א).

האם מי שעבר לחו"ל זכאי לפי תקנות פיצויי פיטורים?

(ו)רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים,
אם העתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוג היוצא לתקופה העולה על ששה חדשים
לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ־ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל,
והמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור.

מי שעובר דירה בעקבות גירושים, מה דינו?

(ז) רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים אם התפטר מעבודתו עקב גירושיו
והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק״מ לפחות ממקום מגוריו הקודם,
ובלבד שגר ביישוב כאמור ששה חדשים לפחות;
המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה (א).
(ח) רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים,
אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו
עקב הצטרפותו לבן זוג העובד בשרות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לענין זה הממשלה,
ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על־פי החלטת הממשלה,
והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים היא 40 ק״מ לפחות.
(ט) רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים,
אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו
העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל הנמצאים לפחות ארבעים קילומטרים ממקום מגוריו הקודם,
ובלבד שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם
ושהעובד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדש.
אזהרה: המידע בנטו דיני עבודה NETO נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.
במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.
החומר לוקט ברשות מאתר ויקיטקסט המרכז את החוקים והדינים בישראל, אין לעשות בו שום שימוש אלא ברשותם.
תקנות פיצויי פיטורים, תקנות פיצויי פיטורים תשכ״ד– 1964, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
נטו מערכת תעסוקה אוטומטית, גיוס והעסקת עובדים, חיפוש עבודה והפקת חשבוניות כמו פרילנסר

  נטו עבודה מקפידה לעמוד בכל זכויות העובדים וחובות המעסיקים

דיני עבודה על קצה המזלג

זכויות העובדים

מקבץ זכויות העובדים והמעסיקים

חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951

    חוק פיצויי פיטורים – תשכ"ג 1963

תקנות פיצויי פיטורים תשכ"ד 1964

להורדה מהירה של האפליקציה

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

תפריט נגישות

               
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button