074-737-9211

074-737-9211

מדיניות פרטיות אתר נטו

מדיניות פרטיות – אתר נטו 

מדיניות הפרטיות של אתר נטו תוסדר ותוסבר במסמך זה,
מסמך זה יגע בנושאים הבאים:

 1. תנאי השימוש בפלטפורמה בכפוף למדיניות הפרטיות

 2. הסכמה למסירת מידע

 3. השימוש במידע

 4. מסירת מידע לצד שלישי

 5. אבטחת מידע והשימוש באחריות המשתמש

 6. עוגיות (Cookies)

 7. זכות לעיין במידע ולבקש הסרה

 8. שינויים במדיניות הפרטיות

 9. סמכות השיפוט ועוד

הגדרות

האתר https://www.neto.work  ("האתר") וכן האפליקציות בשם NETO
הן ב-Google Play והן בApp Store – (שתיהן יחד יכונו "האפליקציה"),
מופעלות ע"י חברת: ברקת אי.טי בע"מ NETO ("החברה") ח.פ. 515486058.
מנהל המאגר: מר מאור מלכי. מנהל אבטחת מידע: מר רמי כהן.
רישיון מאגר מידע מספר: 700068865  

האתר והאפליקציה יכונו יחד להלן: הפלטפורמה.
הכתוב כאן בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
כמו כן כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים.

החברה מכבדת את הפרטיות שלך – הגולש/השוהה/המשתמש בפלטפורמה ו/או צורך השירותים בפלטפורמה –
וכן פועלת על מנת לאבטח את המידע שלך.

 1. שימוש בפלטפורמה כפוף למדיניות הפרטיות של אתר נטו

גלישה בפלטפורמה, הרשמה או כל שימוש אחר מכל מין וסוג,
בפלטפורמה ובכלל זה שימוש הנוגע לצריכת שירותים מהחברה (להלן: "השימוש"),
כפופים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אשר יעודכנו מעת לעת (להלן: "מדיניות הפרטיות")
וכן לאמור בתקנון תנאי השימוש. מדיניות הפרטיות באה בנוסף לאמור בכל הסכם שנכרת או ייכרת בינך לבין החברה,
אלא אם צוין מפורשות אחרת.
בעצם שימושך בפלטפורמה הינך מאשר שלא יהיו לך טענות בכל הנוגע למדיניות הפרטיות של החברה.

תנאי מדיניות הפרטיות אלו, נועדו להביא לידיעתך את מדיניות הפרטיות של החברה ואת הנהלים הנוגעים לאיסוף המידע,
שימש במידע וגילוי של המידע שהחברה מקבלת בעת השימוש שהנך עושה בפלטפורמה.
כמו כן המסמך נועד להביא לידיעתך שהנך יכול לפנות לחברה
לצורך שינוי ו/או הסרה של מידע שנאסף אודותיך בהתאם למפורט כאן.
לכל שאלה או פניה בנושא מדיניות הפרטיות באתר שלנו אתה מוזמן לכתוב לנו לדוא"ל:  [email protected].

 1. הסכמה למסירת מידע 

אינך חייב לפי הדין למסור מידע הנוגע אליך.
אולם ידוע לך כי החברה לא יכולה לספק חלק ו/או את כל שירותיה המפורטים בפלטפורמה ובתקנון תנאי השימוש
ו/או ליצור עמך קשר ביחס לשירותים, ללא איסוף מידע אודותיך.
ככל שאינך מעוניין למסור מידע הנך מתבקש לא לבצע שימוש בפלטפורמה.
ידוע לך כי שימושך בפלטפורמה מהווה הסכמה מפורשת למסור מידע לחברה, למדיניות הפרטיות של החברה
ולכך כי כל או חלק מהמידע שיימסר ישמר במאגרי החברה וכן יועבר לצד ג' בהתאם לתנאי מדיניות זו.

במהלך השימוש בפלטפורמה אתה ו/או אחר עשויים לספק לחברה מידע ו/או תוכן אודותיך,
לרבות  מידע המשתייך לקטגוריות הבאות:

(1) נתונים אישיים מסוימים לפתיחת חשבון משתמש בעת ההרשמה, לרבות, שם, מין, גיל,
כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר זהות, תפקיד נוכחי, השכלה, הכשרה מקצועית,
ניסיון תעסוקתי, קורות חיים, המלצות ממעסיקים קודמים;

(2) מידע יימסר לנו מצד ג' מטעמך ו/או בהרשאתך עקב אספקת השירותים כגון גורם אצלו תבצע עבודה.
בחלק מהשירותים ייתכן ותתבקש ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות שיסופק לך;

(3) כל מידע הנדרש על מנת לספק לך את השירותים שביקשת לצורך מהחברה לרבות מידע הנובע מיחסי עבודה
או יחסי קבלן ומזמין שירותים לרבות מידע שיתקבל ממך, מצד ג' וגם דרך הפלטפורמה, הנוגע לתנאי העסקתך,
זכויותיך, נתוני העסקתך, דיווחים שונים (כגון בנושא נוכחות, חופשה, מחלה וכיו"ב)
ומידע על תכתובת דרך הפלטפורמה עם צד ג' ועוד;

(4) מידע פיננסי, פרטי תשלום ופרטי חשבון בנק

(5) בחלק מהשירותים ייתכן ותתבקש ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות שיסופק לך;

(6) מידע הנדרש על פי הדין, רשויות שלטוניות, גופי אכיפה או חברות ביטוח עקב השימוש בפלטפורמה וצריכת שירותים מהחברה;

(7) מידע על השימוש שלך בפלטפורמה לרבות, אך לא רק, מידע הנוגע לשימושים שעשית,
מידע שמסרת לנו או לצד ג' דרך הפלטפורמה, מידע שעניין אותך בפלטפורמה;

(8) מידע הנאסף באמצעות במסגרת התקשורת שלך עמנו בערוצים השונים;

(9) מידע סטטיסטי שלא מזהה את המשתמש אישית (כגון עמודים שנצפו, סוג דפדפן ממנו השתמשו ועוד).

מדיניות פרטיות אתר נטו, מדיניות פרטיות אתר נטו, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
מדיניות פרטיות אתר נטו NETO תוסדר ותוסבר כאן, מיהמנות המידע, תקנון ושימוש>>
 1. מדיניות השימוש במידע בהתאם לפרטיות אתר נטו

החברה תשתמש במידע שיצטבר בקשר אליך (לרבות מידע שנובע מהשימוש בפלטפורמה, הרשמה וצריכת שירותים מהחברה),
בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי תנאי מדיניות ספציפיים שיקבעו
במסגרת צריכת שירותים מהחברה בכפוף להוראות הדין, וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • לאפשר לך להשתמש בשירותים של החברה (כגון בקשר להעסקתך)
  ולאפשר לחברה לספק לך את השירותים, כפי שאלו יהיו מעת לעת;
  ובמסגרת זו, בין היתר, לצורך יצירת פרופיל בפלטפורמה,
  איסוף מידע אודותיך והעברתו לצד ג' ו/או לקבל מידע אודותיך מצד ג' אגב צריכת שירותי החברה,
  והכל לאחר הסכמתך לצרוך שירותים מהחברה ולתנאי מדיניות פרטיות זו.
 • לצורך אספקת שירותי החברה, לחשוף לעובדים ונותני שירותים של החברה
  מידע אודותיך על מנת שיוכלו לבצע פונקציות מטעם החברה ביחס לשירותיה.
 • לאפשר לחברה לאכוף את תקנון תנאי השימוש בקשר לצריכת שירותים מהחברה.
 • מידע פרסומי ושיווקי – לצורך הצעה של מבצעים ופעילויות שונות כפי שאלו יוצעו מעת לעת.
  זכותך לבקש מהחברה להסיר אותך מקבלת מידע כאמור,
  בכל עת ובלבד שתשלח על כך הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל של החברה
  או באמצעות כפתור הסר שישלח יחד עם המידע האמור.
 • כדי לייעל ולשפר את השימוש שלך ושל אחרים בפלטפורמה, כדי לשפר את השירותים שמציעה החברה;
  המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע שייאסף לגביך, מידע מהסוג שלא מזהה אותך אישית ולא חושף את זהותך, לצד ג',
  כדוגמת סוג דפדפן שלך, סוג מחשב, מיקום, דף שבו ביקרת לפני שנכנסת לפלטפורמה ומידע שחיפשת בפלטפורמה.
 • מטרות אחרות שנכללות בתנאי מדיניות הפרטיות או בתנאי ההתקשרות
  או תנאי השימוש של שירותים הרלבנטיים בפלטפורמה.
 1. מסירת מידע לצד שלישי בהתאם למידניות פרטיות אתר נטו

החברה לא תמסור לצד ג' מידע שנאסף בקשר לשימוש שלך בפלטפורמה לצד ג',
אלא במצבים הבאים:

 • לצורך אספקת שירותי החברה וביצוע הפעולות המפורטות במדיניות הפרטיות
  (לרבות תחת הכותרת שלעיל השימוש במידע) החברה עשויה לשתף חלק או את כל המידע,
  שנאסף לגביך עם אחר – כגון עם עובדי החברה, עם קבלנים של החברה,
  עם ספק חיצוני שמספק שירותים לחברה כגון (ספק שירותי ענן),
  שותפים עסקיים של החברה וכיו"ב.
 • במקרה שתאשר לחברה להעביר את המידע לצד ג' למשל, אך לא רק,
  בעת שימוש בשירותי החברה כגון הגשת מועמדות לתפקיד אצל צד ג' יועברו קורות החיים שלך אליו;
  כך גם אגב העסקתך יועברו פרטים אודותיך – בין היתר יימסר מידע לצד ג'
  (שאצלו תבוצע העבודה) וכן יימסר מידע לגביך, בין היתר, לרשויות ולגופי ביטוח.
 • לצורך יצירת קשר עם המשתמש.

מצבים נוספים בהם החברה רשאית למסור מידע לצד ג'

 • המידע לא מזהה אותך אישית ולא חושף את פרטיך האישיים.
 • במצב בו תבצע פעולה בניגוד לדין ו/או במקרה שצו שיפוטי יורה למסור מידע.
 • במקרה בו יש חובה חוקית למסור לרשויות ממשלתיות
  וגופי אכיפה מידע לרבות אגב צריכת שירותיך מהחברה.
 • במקרה שתפר את תנאי מדיניות הפרטיות,
  תקנון תנאי השימוש, את הוראות הסכם שיחתם בינך לבין החברה
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו,
  בינך לבין החברה או בין החברה לבין צד ג' או בינך לבין צד ג'
  והכל בקשר עם השימוש בפלטפורמה ו/או צריכת השירותים מהחברה.
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך
  או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד ג' או כדי למנוע פעולה מסוכנת או לא חוקית.
 • במקרה בו נכנסת לפלטפורמה דרך אתר או יישומון של צד ג'.
 • מיזוג, ארגון מחדש, מכירה של כל או חלק מהחברה (ניירות הערך שלה או פעילותה)
  ובמקרה כאמור העובר יתחייב למלא אחר תנאי מדיניות פרטיות זו,
  אלא אם החברה תודיע לך מראש ובכתב אחרת.
 1. אבטחת מידע והשימוש באחריות המשתמש

החברה פועלת כדי לשמור על אבטחת המידע שנאסף אודותיך
ובכך מצמצמת את הסיכון לדליפת מידע או שימוש לא מורשה במידע,
אולם פעולות החברה לא מבטיחות שהמידע אודותיך לא יזלוג החוצה או יעשה בו שימוש לא מורשה,
למשל עקב פריצה למערכותיה או שימוש אחר לא ראוי במידע,
בניגוד להרשאה או גילוי של סיסמתך על ידי צד ג'.

כמו כן הנך מחויב לנקוט צעדים להגן ולשמור על המידע שלך בפלטפורמה,
לרבות אגב שימושיך בפלטפורמה, מפני חשיפת המידע /שימוש לא מורשה במידע לרבות –
להתקין  תוכנות הגנה ואמצעי אבטחה מתאימים בכל ערוץ שבו תשתמש בפלטפורמה (מכשיר סלולארי, מחשב טבלט וכיו"ב),
לשמור על סיסמתך במקום סודי, בחירת סיסמא שאינה ניתנת לניחוש בקלות,
החלפת הסיסמה לפחות אחת לחצי שנה וכיו"ב,
מחיקת סיסמא מערוצים שהפסקת לעשות בהם שימוש בפלטפורמה ועוד.

מובהר לך כי השימוש בפלטפורמה הינו באחריותך בלבד והחברה לא תישא באחריות,
בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה, או גניבת מידע ממאגריה או מהפלטפורמה.

 1. עוגיות (Cookies) עפ"י מדיניות פרטיות אתר נטו

הפלטפורמה משתמשת בעוגיות (קבצים שנוצרים עקב השימוש בפלטפורמה ונשמרים על גבי הזיכרון של המכשיר של המשתמש),
לצורך מספר מטרות לרבות תפעולה השוטף והתקין של הפלטפורמה,
איסוף נתונים סטטיסטיים אודותיך, לאמת פרטים,
כדי להתאים את הפלטפורמה להעדפותיך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, ולצרכי אבטחת מידע.

אם אינך מעוניין שהמכשיר שלך ישמור עוגיות תוכל להגדיר את הדפדפן שיסרב לקבל את כל קבצי העוגיות או שידוע לך על שליחת קובץ עוגיות,
אך ייתכן שעקב כך תוכנות או שירותים מסוימים בפלטפורמה לא יפעלו באופן תקין ללא קבצי העוגיות.
כן הנך יכול למחוק את קבצי העוגיות שנשמרו במכשירך בכל עת.

 1. זכות לעיין במידע

הנך ראשי, בעצמך או באמצעות בא-כוחך או על ידי אפוטרופוס,
לבדוק ולעיין במידע שנאסף אודותיך המוחזק במאגר מידע של החברה.
ככל שמצאת שהמידע שבמאגר אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן,
אתה רשאי ואף צריך לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע,
רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום בהתאם להוראות הדין.

זכאות להגנה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981

בנוסף, אם המידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,
בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר,
הנך זכאי לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע של החברה.
החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.
יוער כי מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר –
ימשיך להישמר אצלה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
במידה שבתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה,
תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

עם זאת, החברה עשויה לשמור על מידע מסוים כפי שנחשב על פי החוקים החלים,
או מסיבות עסקיות לגיטימיות, למשך הזמן הנדרש על פי החוקים החלים.
בנוסף החברה תהא רשאית למחוק כל מידע שנאסף אודותיך בכפוף להוראות הדין.

 1. שינויים במדיניות פרטיות אתר נטו

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואתה מקבל על עצמך את תנאי המדיניות וכל שינוי כאמור,
ואף רצוי שתבדוק מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות.
מובהר כי אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים,
בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,
תפורסם על-כך הודעה בפלטפורמה ו/או בדוא"ל ו/או בדרך אחרת.

 1. סמכות שיפוט

מדיניות פרטיות זו כפופה לחוקי מדינת ישראל,
סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-משפט בתל-אביב.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מהוראות הדין,
החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש,
את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

 1. צור קשר

לשאלות ו/או פניות בנושא הגנת הפרטיות בפלטפורמה, וכן לתלונות על הטיפול במידע,
אנא פנה למנהל השירות והתפעול האחראי על הגנת הפרטיות בפלטפורמה, ועל מדיניות פרטיות אתר נטו
בטלפון 08-9761874 ובדוא"ל: [email protected]

מדיניות פרטיות אתר נטו, מדיניות פרטיות אתר נטו, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית

100%
מיידי

בוא נפתח פרופיל בחינם. פרופיל גלוי ופרופיל סמוי (טופס101).
נבחר את שעות העבודה, התפקיד והשכר הרצוי (נטו).
מכאן העבודה תרדוף אחרינו, נקבל הצעות טובות, במהירות ונבחר.
אחרי שנתקבל, נתחיל לדווח נוכחות באפליקציה.
הכסף בטוח יגיע בזמן והתלוש והדו"חות יגיעו ישירות למובייל…

תפריט נגישות

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button