074-737-9211

074-737-9211

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (התשע"א-2010)

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (התשע"א-2010)

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
החוק לביטול עסקה מקנה לצרכן את הזכות לבטל עסקה שנעשתה מרחוק או בבית העסק,
בתוך 14 יום ממועד עשייתה.
במאמר זה, נציג את עיקרי החוק וכיצד הוא חל עליך.

החוק לביטול עסקה בישראל

חוק לביטול עסקה: כל מה שצריך לדעת

החוק לביטול עסקה הוא חוק ישראלי המעניק לצרכן את הזכות לבטל עסקה שנעשתה מרחוק או בבית העסק,
בתוך 14 יום ממועד עשייתה.
במאמר זה, נציג את עיקרי החוק וכיצד הוא חל עליך.

החוק נועד להגן על זכויות הצרכן ולאפשר לו לקבל החלטות מושכלות לפני שהוא מבצע עסקה.

התנאים לביטול עסקה

על מנת לבטל עסקה בהתאם לחוק לביטול עסקה, על הצרכן לעמוד בתנאים הבאים:

 • העסקה נעשתה מרחוק או בבית העסק.
 • העסקה בוצעה בתוך 14 יום ממועד עשייתה.
 • המוצר או השירות לא נפגם.
 • המוצר או השירות נשמר באריזתו המקורית.

מה ניתן לבטל

החוק לביטול עסקה מאפשר לצרכן לבטל עסקה למגוון מוצרים ושירותים, כגון:

 • מוצרים בעלי מחיר קבוע.
 • שירותים הניתנים לביטול.
 • שירותים הניתנים לביטול בכפוף לתשלום דמי ביטול.

כיצד לבטל עסקה

כדי לבטל עסקה, על הצרכן להודיע לעסק על ביטול העסקה בכתב, בדואר רשום, בפקס או באמצעות הודעה אלקטרונית.
ההודעה צריכה לכלול את פרטי העסקה, את שם הצרכן ומספר תעודת הזהות שלו.

מה קורה לאחר ביטול העסקה

לאחר קבלת ההודעה על ביטול העסקה, על העסק להחזיר לצרכן את מלוא הכסף ששילם עבור העסקה,
תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה.

סיכום – ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (התשע"א-2010)

החוק לביטול עסקה הוא חוק חשוב המעניק לצרכן את הזכות לבטל עסקה שנעשתה מרחוק או בבית העסק.
חשוב להכיר את התנאים לביטול עסקה כדי להבטיח את זכויותיך.

הערות

 • החוק לביטול עסקה אינו חל על עסקאות מסוימות, כגון:

  • עסקאות לרכישת מוצרים או שירותים המיועדים לשימוש אישי או ביתי, ואשר נמסרו לצרכן.
  • עסקאות לרכישת מוצרים או שירותים המיועדים לשימוש עסקי או מקצועי.
  • עסקאות לרכישת מוצרים או שירותים שנעשו במסגרת מכרז או הליכים משפטיים.
 • החוק לביטול עסקה אינו חל על עסקאות שבהן הצרכן קיבל את המוצר או השירות,
  אלא אם כן הוא פנה לעסק בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או השירות והודיע לו על ביטול העסקה.

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (התשע"א-2010), NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
ביטול עסקה – תקנות הגנת הצרכן (התשע"א-2010)

עד כאן תקציר החוק ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (התשע"א-2010)
להלן לשון החוק כפי שהוא מופיע באתר NEVO:
קרדיט: התוכן נלקח מאתר ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (התשע"א-2010), NETO מערכת תעסוקה אוטומטית   נוסח עדכני נכון ליום: 18-09-2023

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ו ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – החוק),
בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך, שר המדע, שר התרבות והספורט ושר האוצר,
בהתייעצות עם הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –
"אריזה מקורית" – חפץ וכל חומר שהוא המשמש את היצרן או היבואן,
כעטיפה למוצר שייצר או ייבא ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר;
"דמי ביטול" – כהגדרתם בסעיף 14ה(ד) לחוק;
"טובין" – טובין שהמחיר ששולם בעדם עולה על 50 שקלים חדשים.

ביטול עסקה

2. צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש;
החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם –
(1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין;
לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין,
אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;
(2) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 לתוספת – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה
ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;
(3) לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם
ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;
(4) לרכישת שירות כאמור בפרטים 10 עד 19 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה
או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר,
בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה;
(5) לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 לתוספת – לרכישת טובין,
בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות,
בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר,
בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא
ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה,
ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות;
(6) לרכישת טובין כאמור בפרט 21 – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן – פקודת התעבורה);
(7) לרכישת טובין כאמור בפרט 22 – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

החזרת התמורה

3. (א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2,
ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי הביטול כאמור בתקנה 5 ובכפוף לתקנות משנה (ב) עד (ה),
את מלוא התמורה ששילם או יבטל את חיובו, ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
(ב) נדרש הצרכן לרכוש טובין לצורך קבלת שירות,
זכאי הצרכן להחזירם לעוסק אף אם נעשה בהם שימוש ובלבד שלא נפגמו והעוסק ישיב לצרכן את כספו.
(ג) בוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן שירות,
ישלם הצרכן לעוסק את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.
(ד) ביטל הצרכן עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, שהוחל בנתינתה,
ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
(ה) החזרת התמורה תתאפשר אצל העוסק שאצלו נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי העוסק או בנקודות המכירה של העוסק;
הוראות אלה לא יחולו על זכיין של העוסק ובלבד שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך;
בתקנת משנה זו, "זכיין" – בעל זכות שימוש בשם העוסק תוך קיום מערכת עסקית חשבונאית נפרדת.

אופן החזרת התמורה

4. (א) החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3, תהיה במועד ביטול העסקה,
ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום;
היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן;
היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים,
ואם לא נפרע, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע;
היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב
ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן
או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב
ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה;
ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה
(א), החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3 של עסקה מתמשכת תהיה בכפוף לסעיף 13ד לחוק;
נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק,
יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב,
במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה;
ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור,
ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן;
נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן,
יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.

דמי ביטול

5. (א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2,
רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
(ב) נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי,
גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה,
רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

הגבלת זכות הביטול

6. (א) זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי –
(1) ריהוט שהורכב בבית הצרכן;
(2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;
(3) טובין שעל פי דין אין להחזירם;
(4) מוצרי מזון;
(5) תרופות ותוספי תזונה;
(6) טובין פסידים;
(7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;
(8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
(9) הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים;
(10) גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989;
(11) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים;
(12) שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות –
(א) טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת (להלן – טיסת המשך);
(ב) חבילת נופש מחוץ לישראל, למעט טיסה מישראל ואליה, שאינה טיסת המשך;
ובלבד שהעוסק גילה לצרכן, בטרם ההתקשרות את תנאי ביטול העסקה של נותן השירות מחוץ לישראל;
נטל ההוכחה לעניין פסקה זו מוטל על העוסק; בפסקה זו –
"מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;
"נסיעה" – טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצא באלה ובשיט, למעט הובלת טובין.
(ב) ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה,
לא תחול זכות הביטול אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה.
(ג) נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה,
שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.

תחילה

7. תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן.

תחולה

8. (א) תקנות אלה יחולו גם על טובין ושירותים שניתנו לצרכן במתנה ממי שאינו העוסק (בתקנה זו – המתנה),
ובלבד שהצרכן הציג לעוסק פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם העוסק
או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
(ב) שולמה המתנה במזומן, תהיה החזרת התמורה במזומן או בשיק מזומן;
שולמה המתנה בשיק – אם נפרע השיק,
החזרת התמורה כאמור תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים ואם לא נפרע,
החזרת התמורה תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע;
שולמה המתנה בכרטיס אשראי, החזרת התמורה תהיה במזומן ובלבד שחשבון הצרכן רוכש המתנה,
חויב; בתקנה זו "טובין" – לרבות שובר מתנה ולמעט תווי קנייה.

הוראת שעה

9. בתקופה שעד יום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013)
יראו כאילו על אף האמור בתקנה 2(3), לעניין פרט (8) בתוספת,
צרכן רשאי לבטל הסכם לרכישת שירות המנוי בפרט האמור בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם
ובלבד שהביטול ייעשה 18 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.

תוספת (תקנה 2)

(1) ריהוט;
(2) ציוד לבית ולגן, למעט כלי אוכל לא ארוזים;
(3) מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת);
(4) טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן;
(5) טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, אף אם בגלל שאזל מהמלאי
ויש צורך לייצרו או להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן;
(6) מטהר מים ומיתקן למים מינרליים;
(7) ביגוד והנעלה;
(8) שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי למעט אם הם מתבצעים במלואם מחוץ לישראל כאמור בתקנה 6(א)(12);
בפסקה זו, "מחוץ לישראל" ו"נסיעה" – כהגדרתם בתקנה 6(א)?(12);
(9) חוגים וקורסים למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008;
(10) שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי הסרת שיער;
(11) עסקת נופש ארוך טווח; בפרט זה,
"עסקת נופש ארוך טווח" – עסקה הנמשכת על פני תקופה העולה על שנה,
שבה צרכן, תמורת תשלום, מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות או הטבות בקשר ללינה,
נוסף על השירותים האחרים, כגון נסיעה או בלעדיהם;
(12) חברות או מנוי במועדון הנחות;
(13) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי או רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים,
כהגדרתם בחוק התקשורת;
(14) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית,
כמשמעותם בסעיף 4(א2) לחוק התקשורת;
(15) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון מיוחד או היתר כללי למתן שירותי גישה לאינטרנט,
שניתן לפי סעיף 4 ו-4א1 לחוק התקשורת;
(16) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון לשידורי כהגדרתו בחוק התקשורת;
(17) חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות (ספא);
(18) חברות או מינוי במועדון היכרות ושידוכים;
(19) מינוי להגרלות והימורים;
(20) טובין ושירותים הנמכרים במסגרת אירוע הצגה; בפסקה זו,
"אירוע הצגה" – אירוע שבו העוסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה,
כדי להציג טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור;
(21) רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה שהוא רכב חדש שנרכש מיבואן;
(22) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 שקלים חדשים;

(23) שעונים.

אזהרה: המידע בנטו דיני עבודה NETO נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.
יש להיוועץ לפי הצורך בעורך-דין, יועץ מס רו"ח או כל בעל מקצוע שתראו לנכון
החומר לוקט מאתר נבו ועל כן ניתן לו הקרדיט
אין לעשות בו שום שימוש אלא ברשותם
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (התשע"א-2010), NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
  נטו עבודה מקפידה לעמוד בכל זכויות העובדים וחובות המעסיקים

מלבד חוק ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (התשע"א-2010)
תוכלו למצוא באתר NETO ריכוז תקנות, צווים וחוקים נוספים:

דיני עבודה על קצה המזלג

זכויות העובדים

מקבץ זכויות העובדים והמעסיקים

חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951

חוק פיצויי פיטורים – תשכ"ג 1963

תקנות פיצויי פיטורים 1964 כיצד מחשבים ומתי פיטורים נחשבים כדין התפטרות

חוק הגנת השכר, תשי״ח–1958

כיצד קובעים מי המעסיק הראשי?

כיצד מגדירים עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי

זכויות פרילנסר 

זכויות עובד זמני

למי מגיע החזר הוצאות נסיעה וכמה? 

תיאום מס לשכירים

תיאום מס והחזר ביטוח-לאומי

 

חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם התשנ"ו-1996

מאמרים וכתבות בלוג נוספות אפשר למצוא כאן

 

פנייה לתמיכה של NETO

תקנון אתר NETO ומדיניות הפרטיות והגנת המידע
בכל שאלה אפשר להיכנס לדף שאלות ותשובות למעסיקים ושו"ת לעובדים
וכמובן שניתן ליפנות לתמיכה ושירות לקוחות
יש ליצור קשר 089761874 [email protected]

להורדה מהירה של האפליקציה

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

תפריט נגישות

               
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button