074-737-9211

074-737-9211

חוק יסוד חופש העיסוק

חוק יסוד חופש העיסוק

חוק יסוד חופש העיסוק נועד להסדיר בחוק את היכולת של כל אזרח בישראל להתפרנס
למעשה חוק יסוד זה כמו חוקה – כיוון שאין עדיין חוקה בישראל אז חוק יסוד הכי קרוב לחוקה.
מטרת החוק היא לקבוע מי יכול לעבוד, במה מותר לעבוד,
ומי יכול להגביל את חופש העיסוק ובאילו נסיבות
הבאנו את שתי הנוסחים, כיוון שקיים עדכון,
להלן: הנוסח המקורי והנוסח המעודכן של חוק חופש העיסוק

חוק-יסוד: חופש העיסוק

חופש העיסוק

1.     כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, במקצוע או משלח יד:
אין מגבילים זכות זו אלא בחוק, לתכלית ראויה ומטעמים של טובת הכלל.

טעמים לרישוי

2.     היה עיסוק מותנה בקבלת רשיון,
לא תישלל הזכות לרישיון אלא על פי חוק ומטעמים של בטחון המדינה, תקנת הציבור,
שלום הציבור ובריאותו, בטיחות, איכות הסביבה או הגנה על המוסר הציבורי.

תחולה

3.     כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את חופש העיסוק של כל אזרח או תושב.

יציבות החוק

4.     אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק-יסוד זה,
להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים.

נוקשות החוק

5.     אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת.

הוראת שעה

6.     הוראות חיקוק שהיו בתוקף ערב תחילתו של חוק-יסוד זה,
והן עומדות בסתירה להוראותיו, יעמדו בתקפן עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק-יסוד זה;
ואולם פירושן של ההוראות האמורות ייעשה ברוח הוראות חוק-יסוד זה.

 

חתומים על חוק היסוד:

יצחק שמיר – ראש הממשלה                                           

חיים הרצוג – נשיא המדינה                                                             

דב שילנסקי – יושב ראש הכנסת

                                                                             

חוק יסוד חופש העיסוק צוטט מאתר NEVO ועל כן מגיע לו הקרדיט –
נוסח עדכני של החוק נכון ליום: 14-11-2021  חוק-יסוד חופש העיסוק

עקרונות יסוד – חוק יסוד – חופש העיסוק

  1. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם,
    בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

מטרת החוק

2. חוק-יסוד זה מטרתו להגן על חופש העיסוק כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

חופש העיסוק

3. כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד.

פגיעה בחופש העיסוק

4.  אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל,
שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש,
או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

תחולה

5. כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את חופש העיסוק של כל אזרח או תושב.

יציבות

6. אין בכוחן של תקנות-שעת-חירום לשנות חוק-יסוד זה,
    להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים.

נוקשות

7. אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת.

חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד חופש העיסוק, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית

מה קורה אם חוק פוגע בחוק יסוד?

תוקפו של חוק חורג 

8. (א) הוראת חוק הפוגעת בחופש העיסוק תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לסעיף 4,
אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש,
שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה;
תוקפו של חוק כאמור יפקע בתום ארבע שנים מיום תחילתו,

זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

(ב) ההוראה בדבר פקיעת תוקף, כאמור בסעיף קטן (א),
לא תחול על חוק שהתקבל לפני תום שנה ממועד תחילתו של חוק-יסוד זה.

ביטול

9. חוק-יסוד: חופש העיסוק – בטל.

הוראת שעה

10. הוראות חיקוק שאלמלא חוק-יסוד זה או חוק-היסוד שבוטל כאמור בסעיף 9,
היו תקפות ערב תחילתו של חוק-יסוד זה יעמדו בתוקפן עד יום א' בניסן התשס"ב (14 במרס 2002),
אם לא בוטלו קודם לכן,
ואולם פירושן של ההוראות האמורות ייעשה ברוח הוראות חוק-יסוד זה.

תיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

11. בחוקי-יסוד: כבוד האדם וחירותו:
(1) סעיף 1 יסומן 1א ולפניו יבוא:

עקרונות יסוד

1. "זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם,
בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין,
והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל."

(2) בסעיף 8, בסופו יבוא: "או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו".

עד כאן ציטוט מתוך החוק 

אזהרה: המידע בנטו דיני עבודה NETO נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.
יש להיוועץ לפי הצורך בעורך-דין, יועץ מס רו"ח או כל בעל מקצוע שתראו לנכון
החומר לוקט מאתר NEVO ועל כן ניתן לו הקרדיט
אין לעשות בו שום שימוש אלא ברשותם
חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד חופש העיסוק, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
  נטו עבודה מקפידה לעמוד בכל זכויות העובדים וחובות המעסיקים

מלבד חוק יסוד-חופש העיסוק
תוכלו למצוא באתר NETO ריכוז תקנות, צווים וחוקים נוספים:

דיני עבודה על קצה המזלג

זכויות העובדים

מקבץ זכויות העובדים והמעסיקים

חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951

חוק פיצויי פיטורים – תשכ"ג 1963

תקנות פיצויי פיטורים 1964 כיצד מחשבים ומתי פיטורים נחשבים כדין התפטרות

חוק הגנת השכר, תשי״ח–1958

כיצד קובעים מי המעסיק הראשי?

כיצד מגדירים עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי

זכויות פרילנסר 

זכויות עובד זמני

למי מגיע החזר הוצאות נסיעה וכמה? 

תיאום מס לשכירים

תיאום מס והחזר ביטוח-לאומי

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מאמרים וכתבות בלוג נוספות אפשר למצוא כאן

 

פנייה לתמיכה של NETO

תקנון אתר NETO ומדיניות הפרטיות והגנת המידע
בכל שאלה אפשר להיכנס לדף שאלות ותשובות למעסיקים ושו"ת לעובדים
וכמובן שניתן ליפנות לתמיכה ושירות לקוחות
יש ליצור קשר 089761874 [email protected]

 

להורדה מהירה של האפליקציה

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

תפריט נגישות

               
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button